Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Rozliczanie VAT

Komu przysługuje status małego podatnika?

Zgodnie z art. 2 pkt.25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży łącznie z podatkiem Vat nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w zł. kwoty odpowiadającej równowartości 120 000 euro. Kurs euro służący do przeliczenia kwoty wynosi na dzień 01.10.2012 – 4,1020. Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi na rok 2013 – 5 324 000 PLN

Sposoby rozliczania VAT przez małych podatników

Podmioty mające status małego podatnika mogą przy zastosowaniu ogólnych zasad rozliczać podatek Vat za okresy kwartalne lub miesięczne. Przede wszystkim, jednak mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń zdefiniowaną w art. 21 ustawy o VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, a dokładniej - momentu powstania obowiązku podatkowego - jak i sposobu rozliczania podatku naliczonego. Kasowa metoda rozliczeń polega na tym, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje nie według zasad ogólnych, ale z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT). Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową w sposób szczególny dokonują również rozliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 16 ustawy o VAT, mogą oni obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony dopiero w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury oraz dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji celnych, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Wybór kasowej metody rozliczeń wiąże się z rozliczaniem za okresy kwartalne na formularzu VAT-7K.

Mali podatnicy rozliczający się kwartalnie

Na mocy art. 99 ust 3 ustawy o Vat kwartalne deklaracje może również składać mały podatnik, który nie stosuje kasowej metody rozliczeń VAT. Warunkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Kwartalna metoda rozliczeń VAT w żaden sposób nie zmienia zasad powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Opracowanie Ewa Dyderska

Opublikowano w "Życie Pabianic".