Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Składki ZUS

Składki na ZUS dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód same odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 
Przypominamy, że od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok.
 
Minimalna wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców opłacających składkę w normalnej wysokości (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz dla przedsiębiorców opłacających tzw. ZUS preferenycjny za okres: styczeń - grudzień 2015 r.
 

* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,86%.

** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Podstawa prawna: